0(0)

Protozoa

  • by user
  • Course level: Intermediate
  • Total Enrolled 12
  • Last Update November 5, 2020

Topics for this course

19 Lessons

lectures?

topic summary
Introduction to Protozoa
Entamoeba histolytica
Balantidium coli
Giardia lamblia
Intestinal sporozoa (Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Isospora belli)
Trichomonas vaginalis
Free living amoebae
Acanthamoeba keratitis
Toxoplasmosis
Visceral Leishmaniasis
Cutaneous leishmaniasis
African trypanosomiasis
American trypanosomiasis
Malaria and Babesia
Immunoparasitology
Sarcosporidiosis
Microsporidiosis
Blastocystis hominis
Pneumocystis carinii
Placeholder
Free
iam here